• beta

Жавоб берамиз

ҚҚС

Ноль даражали ставкани қўллаш натижасида ҳосил бўлган ортиқча ҚҚС суммаси корхонанинг банк ҳисобрақамига қайтарилганда, бу маблағлар корхона даромади деб ҳисобланиб ундан солиқ тўланадими?


Ортиқча ҚҚС суммаси солиқ тўловчига қайтарилса, уни ҚҚС бўйича бюджетга аванс тўловлар суммасини камайтиришга олиб борасиз. Қайтарилган ҚҚС корхонанинг даромади бўлиб ҳисобланмайди.

1.“Б” МЧЖ “А” МЧЖнинг устав фондига киритиаётган мол-мулкини ҚҚС билан бериши керакми ва ҚҚС “А” МЧЖда қадай ҳисобга олинади? 2.Кейинчалик “Б” МЧЖ “А” МЧЖнинг таъсисчилари таркибидан чиқиб кетса, унинг улуши қандай қайтарилади?


ҚҚС тўловчиси бўлган таъисчи устав фондига ҚҚСга тортиладиган мол-мулк киритса, ушбу мол-мулк счёт-фактурада ҚҚС билан кўрсатилиши керак.

Агарда корхонада ҚҚС солиқ солинмайдиган реализация қилиш обороти (100%) мавжуд бўлган такдирда, импорт бўйича ва хизмат кўрсатувчи ташкилотларга тўланган ҚҚС суммалари ҚҚС ҳисоботи шаклининг 4-иловасида қандай акс эттирилади?


ҚҚС ажратиб кўрсатилган счёт-фактура ва уни ўрнини босувчи ҳужжатларнинг ҳаммасини, қанақа оборотларда ишлатилишидан қатьий назар, ҚҚС ҳисоб-китобининг 4-иловасида акс эттиринг.

Чегирмалардан бухгалтерия ҳисобида қандай акс эттирилади ва ушбу суммадан қандай солиқлар тўланади?


Пуллик чегирмалар қўлланилганда уларнинг суммаси 9050 “Харидорларга берилган чегирмалар” счётида ҳисобга олинади ва солиқ солинадиган базага тузатиш киритилади.

ТЕХ ПД га ўтказилган суммани қандай қилиб таннархга ўтказиш мумкин, ТЕХ ПД суммасини корхона харажатига олиб борилса, яъни 94 счётга, хато бўлмайдими?


ТМЗ таннархи харид қиймати ва уни харид қилиш билан боғлиқ бошқа харажатлардан ташқил топади.

1.Бошқа ташкилотлардан товар, иш, хизматлар қабул қилиниб, жамият эхтиёжи учун ишлатилиб, ҳисобдан чиқарилганда бухгалтерия ҳисобида 20% ҚҚС ҳисобланадими? 2.Қандай бухгалтерия ёзуви берилади?


Бошқа ташкилотлардан товарлар, ишлар, хизматлар олинганда улар бўйича ҚҚС СКнинг 39-бобида белгиланган тартибда ҳисобга олинади.

Юқорида кўрсатилган ҳисобварақ-фактура тўғри расмийлаштирилганми?


Ҳисобварақ-фактуралар Молия Вазирлиги ва Давлат Солиқ Қўмитаси тасдиқлаган тартибда расмийлаштирилади.

1.Корхона фаолият бошлагунга қадар ягона солиқ тўловчиси ва ихтиёрий ҚҚС тўловчиси бўлиб туриши мумкинми? 2.Мол-мулк солиғи ва сув солиғи тўлашдан озодми ёки корхона ноозиқ-овқат истеъмол товарлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган бўлиши сабабли 21.12.2016 йилдаги ПҚ-2687 сонли қарорга асосан имтиёздан фойдаланиши мумкинми?


Ҳа, корхонангиз қўшилган қиймат солиғи солинадиган оборотни амалга оширса,  ЯСТ тўловчиси бўлиш билан бир пайтда ҚҚСни ихтиёрий асосда тўлаши мумкин.

1.Ушбу бандга (СКнинг 246-моддаси 4-банди) кўра савдо ва ишлаб чиқариш корхоналари томонидан тайёр маҳсулот ёки товар сотилса ҳам ҚҚС тўлаш мажбурияти юзага келадими ёки бу фақат қурилиш ташкилотлари учун тегишлик бандми? 2.Молиялаштиришнинг марказлаштирилган манбалари тўғрисида тушунча берсангиз?


Солиқ хизмати органининг талабномасида ҚҚС тўлаш талаби қайси қонун ҳужжатига асосан қўйилаётгани кўрсатилган бўлиши керак. Марказлаштирилган манбаларни жалб қилган ҳолда қурилаётган объектларга моддий ресурсларни етказиб берувчилари танлов асосида танлаб олинади.

Биз қайси суммадан ҚҚС бюджетга тўлаб берамиз, 2400 000 x 20%=480 000 минг сўмми ёки 400 000 минг сўмми?


Бюджтега тўланадиган ҚҚС суммаси сотилган товарлар бўйича харидордан олинган ҚҚС суммаси билан белгиланган тартибда зачётга олинадиган ҚҚС суммаси орасидаги фарқ сифатида аниқланади.

1. Корхона ноябрь ойидан иш ҳақига оид солиқларни тўлаб, ҳисоботини топшириши керакми? 2. Агар ХК умумбелгиланган солиқ тўловида бўлса, фойда солиғи ва ҚҚС дан ташқари қандай солиқларни тўлаши ва қандай ҳисоботлар топшириши керак? 3. Счет –фактурада ҚҚС - кўрсатилган ЭКИҲнинг ичидан олиниши керакми ёки устига қўйилиши керакми? 4. Агар устига қўйилса хизмат ҳақи ошган бўлади ва бу мижозларни йўқотилишига сабаб бўлмайдими?


ЖШДС, ЯИТ, суғурта бадалини ҳар ой тўлайсиз, ЖШДС бўйича ҳисоботни ҳар чоракда, ЯИТ ва суғурта бадали бўйича ҳисоботни ҳар ойда топширасиз. Фойда солиғи, ҚҚС тўлайсиз, солиқ объекти мавжуд бўлса мол-мулк солиғи ва ер солиғи тўлайсиз. 

1. Хисобга олинадиган ҚҚСни хисобга олинадими? 2. 2018 йил 1-январ холатига товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) қолдиқлари бўйича ҚҚС суммасини хисобга олинадими? 3. Корхона ЯСТ суммаси бюджетга тўланиши лозим бўлган ҚҚС суммасига, лекин ЯСТ суммасининг 50 фоизидан кўп бўлмаган миқдорга камайтиш хуқуқига эгами?


ҚҚСни ҳисобга олиш СКнинг 218-моддасига мувофиқ амалга оширилади. Тўланадиган ЯСТ суммасини ҚҚС суммасига камайтириш СКнинг 360-моддасига мувофиқ амалга оширилади.

1. Корхонамиз ЯСТ тўловчиси бўлгани ҳолда, марказлашган манбалар ҳисобидан ташкиллаштирилган тендерда ютиб олинган шартнома асосида ўзи ишлаб чиқарган(лоток) маҳсулотларни ДУКга ҚҚС билан сотиши мумкинми? 2. Агар мумкин бўлса ҳисоб-китоб қандай тартибда юритилади?


Марказлаштирилган манбаларни жалб қилган ҳолда танлов савдолари асосида қуриладиган объектлар бўйича қўшимча қиймат солиғини тўлайдилар.

2017 йил ноябрь ва декабрь ойларидаги кирувчи счёт-фактурани 2018 йилда ҚҚС бўйича солиқ ҳисоботининг 7-иловасида акс эттирса бўладими?


2017 йил учун олинган ва ҳисоботга кирмай қолган счёт-фактура 2018 йилнинг солиқ ҳисоботга киритилмайди. Бундай ҳолатда 2017 йилнинг солиқ ҳисоботи қайта топширилади.

Бизнинг корхонамиз товарларни импорт қилишда "Ўзкимёимпэкс" МЧЖ томонидан тўланган ҚҚС суммасини қандай ҳисобга олишимиз керак ва бундай ҳолатда улар томонидан бизга қандай хужжатлар тақдим этилиши керак?


“Ўзмиёимпекс” МЧЖ сизнинг корхонангизга товар сотиб олиш бўйича барча операциялар тўғрисида ҳисобот тақдим этиши керак.